Předcházení požárům – Zabezpečení domácnosti proti požáru

Proč a kde je vhodné mít doma nainstalované hlásiče požáru a jakým hasicím přístrojem nikdy nehasit zařízení pod elektrickým proudem? Na tyto otázky naleznete odpovědi v této kapitole.

ZAŘÍZENÍ PRO SIGNALIZACI POŽÁRŮ

Zařízení pro signalizaci požárů můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Tou první je elektrická požární signalizace (EPS). Její využití je zejména ve výrobních a kancelářských prostorech, obchodních domech apod. Tyto objekty jsou připojeny na specializovanou ústřednu, která přijímá signály a předává poplachový signál dál (ve většině případů na pult centralizované ochrany u HZS ČR).

Druhou skupinu tvoří tzv. autonomní hlásiče požáru (kouře). Jedná se o jednoduché přístroje, které včas detekují vznikající požár a vyvolají akustický poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro instalaci ve vaší domácnosti. Přístroj je napájen baterií, jejíž životnost může být až deset let. Konec životnosti baterie je signalizován opakovaným pípáním hlásiče. Ve vaší domácnosti je možné vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho hlásiče, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí čidlo u vás v ložnici).

Nákup hlásiče důrazně doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, který vám poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“.

Instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. Stačí k tomu hmoždinky a běžné nářadí. Při jejich instalaci postupujte vždy podle návodu výrobce.

TIP: Existují také kombinovaná detekční zařízení, která vás kromě zplodin hoření upozorní také na únik zemního plynu nebo oxidu uhelnatého.

Vhodné umístění:

  • v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu / domu + garáži,
  • v případě montáže jednoho hlásiče v bytě vždy v centrální části bytu, např. chodbě (kam ústí jednotlivé místnosti),
  • v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy),
  • v bytových domech, ubytovnách apod. i ve společných prostorech každého podlaží domu,
  • v místech s předpokládaným vznikem požáru (garáže, dílny).

Nevhodné umístění:

  • prašné a vlhké prostory,
  • blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla,
  • vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „A“,
  • prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů.

TIP: Pozor na méně kvalitní hlásiče, které reagují např. i na běžné výpary při vaření! Před nákupem doporučujeme zjistit si o kvalitě daného výrobku informace na specializovaných webových stránkách (např. www.dtest.cz).

DESATERO DŮVODŮ, PROČ SI HLÁSIČ POŘÍDIT

1. včasná detekce vznikajícího požáru

2. upozornění pomocí zabudované sirény

3. možnost uhašení požáru v jeho zárodku

4. možnost včasné záchrany vašeho života a majetku

5. napájení baterií (vhodné i pro prostory bez elektrické sítě)

6. možnost propojení vícero hlásičů

7. jednoduchá a rychlá instalace

8. dostupná pořizovací cena (cca od 200 Kč)

9. možnost výběru typu hlásiče podle vaší potřeby

10. možnost jednoduše svépomocí provést kontrolu funkčnosti

V případě, že si pořizujete hlásič do staršího domu nebo bytu, doporučujeme současně i pořízení přenosného hasicího přístroje.

„Je lepší, když vás budí hlásič, nežli hasič.“

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ:  Povinnost mít v některých objektech nainstalovaný požární hlásič je zakotvena i v naší legislativě (vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb). Na základě této vyhlášky musí být domácnosti ve všech nových objektech (rodinné domy, byty v bytových domech, ubytovny, zdravotnická zařízení) od 1. 7. 2008 vybaveny autonomními hlásiči požáru (min. 1 kus hlásiče) a navíc rodinné domy přenosnými hasicími přístroji (min. 1 kus hasicího přístroje s hasicí schopností nejméně 34A). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci hlásičů i v těchto domácnostech!

HASICÍ PŘÍSTROJE

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné. Podle typu náplně dělíme hasicí přístroje na pěnové, vodní, práškové a sněhové. Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky – ty se dělí do tzv. tříd požáru:

tř.druh hořlavé látky
A hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím
Bhoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí
Choření plynných látek hořících plamenem
Dhoření lehkých alkalických kovů
Fhoření jedlých olejů a tuků

DRUHY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Pěnový HP: Pěnové hasicí přístroje se používají zejména na hašení hořlavých kapalin (benzín, nafta apod.). Nesmí se používat na elektrická zařízení pod napětím!

Vodní HP: Vodní hasicí přístroje jsou vhodné zejména na hašení pevných látek. Stejně jako pěnový hasicí přístroj se nesmí používat na elektrická zařízení pod napětím!

Práškový HP: Díky svému složení jsou práškové hasicí přístroje vhodné na hašení téměř jakékoli látky, s výjimkou sypkých hmot (piliny, hořlavé prachy apod.) a hořlavých kovů.

Sněhový HP (CO2): Sněhové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení hořlavých kapalin a plynů, elektrických zařízení pod napětím a k hašení jemné mechaniky (PC, TV apod.). Není vhodný k hašení sypkých hmot. Hasební medium nijak nepoškozuje hořící materiál a jeho okolí, protože se po použití odpařuje.

Upozornění: Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!

ZAJÍMAVOST: Sněhový hasicí přístroj dostal svůj název díky tomu, že plyn, který uvolňuje (oxid uhličitý) vytváří na povrchu látek bílou krystalickou hmotu podobnou sněhu – tzv. suchý sníh.

JAKÝM HASICÍM PŘÍSTROJEM CO HASIT

JAK SPRÁVNĚ UMÍSTIT HASICÍ PŘÍSTROJE

Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné, nejlépe v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku

požáru. V nepřehledných příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění hasicího přístroje použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě. Přenosné hasicí přístroje se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť byla nejvýše 1,5 m nad zemí. Hasicí přístroje umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu.

JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT HASICÍ PŘÍSTROJE

Správné použití hasicího přístroje je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte. Kontrola hasicího přístroje se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla  1x ročně odbornou firmou.

TIP: Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje. Hasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.

JAKÝ HASICÍ PŘISTROJ SI POŘÍDIT DO DOMÁCNOSTI A DO AUTOMOBILU

Do vaší domácnosti i do vašeho automobilu doporučujeme pořídit si práškový hasicí přístroj ABC (je možné jej použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je ale následné odstraňování prášku). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Vhodná alternativa ke klasickým hasicím přístrojům jsou tzv. hasicí spreje. Ty je možné využít v počátcích vznikajících požárů. Oproti hasicím přístrojům mají (díky menšímu objemu hasící látky) menší účinnost. Jejich výhodou je snadná skladnost (např. v kuchyni v šuplíku, v automobilu v přihrádce spolujezdce apod.), a také jejich snadné použití (jako běžný sprej).


Zdroj: http://krizport.firebrno.cz/navody/predchazeni-pozarum