Předcházení požárům – Rizika požáru v přírodě

Za jakých podmínek můžete rozdělávat oheň v přírodě a kdo má povinnost nahlásit pálení rostlinného odpadu? Na tyto otázky naleznete odpovědi v této kapitole.

Za požárem v přírodě stojí většinou jeden ze dvou viníků – člověk nebo příroda. V prvním případě se jedná o úmyslné zapálení, nedbalost při zacházení s ohněm, odhození nedopalku cigarety nebo používání techniky, např. kombajnu. Ve druhém případě o zásah bleskem nebo samovznícení.

BEZPEČNÉ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V PŘÍRODĚ

Chcete-li si ve zdraví užít příjemné opékání špekáčků nebo stále populárnější „pálení čarodějnic“, stačí dodržet základní pravidla, aby se ze zábavy nestala tragédie.

V první řadě pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno.

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ: Podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. V případě porušení zákona může být viníkovi uložena pokuta do výše 15 000 Kč.

Místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých věcí (stoh, suché listí, kořeny stromů, větve apod.). Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin.

K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se velmi snadno může vymknout kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze (pod hrozbou vysokých pokut) spalovat žádné chemické látky (např. plasty, pneumatiky).

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ: Podle zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. V případě porušení zákona může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč.

Za silného větru nebo v období extrémního sucha v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávejte. V období zvýšeného nebezpečí požárů může hejtman kraje vyhláškou zcela zakázat rozdělávání ohňů.

TIP: V Jihomoravském kraji naleznete aktuální informace o zákazu rozdělávání ohně na Portálu krizového řízení pro Jihomoravský kraj – KRIZPORT (www.krizport.cz).  

Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.

Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, neroznášejte jej po okolí a nikdy do něj nevhazujte výbušné předměty. Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby.

Místo opusťte jen tehdy, až je ohniště řádně uhašeno. Nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé uhlíky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.

TIP: Množí se i případy, kdy si obyvatelé např. panelových domů grilují přímo na balkonech nebo lodžiích svých bytů. Nárůst této činnosti je ovlivněn také rozsáhlou nabídkou přenosných grilů a HZS ČR nemá oprávnění k zásahu u fyzických osob, dokud nedojde k požáru. Vyslovení zákazu této činnosti však může do svých stanov zařadit sdružení vlastníků bytů, majitel domu apod. Předejde se tak vleklým a nepříjemným sporům se sousedy a sníží se riziko vzniku požáru.

VYPALOVÁNÍ TRÁVY

S příchodem jara někteří zahrádkáři místo pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je toto počínání nebezpečné, ale poškozuje i faunu, flóru a znečišťuje ovzduší.

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ: Vypalování trávy je zakázáno zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Za porušení zákona hrozí viníkovi vysoká pokuta, která se může ve správním řízení vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zákaz vypalování a spalování trávy je navíc zakotven i v obecně závazných vyhláškách některých obcí.

Většina lidí nebezpečí, které vypalování představuje, značně podceňuje. Věří, že mají oheň pod kontrolou a nemůže se nic stát. Na tento omyl již doplatila spousta lidí (zvláště seniorů), kteří při vypalování zemřeli nebo utrpěli vážná zranění. Hrozí zde velké nebezpečí, že dojde k rychlému a nekontrolovatelnému rozšíření požáru i na další porost nebo objekty. Oheň se při dobrých podmínkách dokáže šířit tak rychle, že lidé nemají často nejmenší šanci na danou situaci adekvátně zareagovat.


Zdroj: http://krizport.firebrno.cz/navody/predchazeni-pozarum