Sbor v období normalizace

Dne 13. srpna 1970 podává velitel sboru zprávu o účasti našich členů v akci na záchranu dvou jeskyňářů v jeskyních u Holštejna. Této akce se účastnilo 7 členů našeho sboru. Celkem zasahovalo 93 jednotek a 580 požárníků. Sbor také zasahoval při velkém požáru v Chemě.

Dne 19. září 1971 bylo uspořádáno okrskové cvičení v Černé Hoře na dům důchodců. Příjem za sběr železného šrotu činil 4 603 Kč. 5 členů sboru darovalo svoji krev.

Ve dnech 7-9. července 1972 uspořádal sbor další zájezd do jižních Čech a Karlových Varů.

V roce 1973 Ráječtí požárníci zasahovali při požáru mlýna Hamr v Doubravici 27. 12., kdy došlo k požáru skladu sena a slámy na farmě Svéslav v Jestřebí. Jednotka zasahovala jako první, proto zabránila rozšíření ohně na další objekty.

Dne 27. 1. 1974 na členské schůzi bylo provedeno vyhodnocení okresní soutěže ZO SPO za rok 1973. V soutěži se nejlépe umístila ZO Bořitov, náš sbor skončil na 13místě s 41 hodnocených základních organizací. 15. 6. naše organizace uspořádala pro své členy zájezd do Bratislavy. Zájezd byl zakončen ve vinném sklípku v Bořeticích.

V roce 1975 sbor pořádal oslavy osmdesátého výročí založení Rájeckého sboru. 20. 6. se uskutečnila slavnostní členská schůze v areálu chovatelů. Přítomno 34 členů a 9 žáků, dále zástupci města, místního výboru národní fronty, červeného kříže, JZD, svaz žen, KSČ, sportovci a zástupci okolních sborů. Zprávu o činnosti za uplynulých 80 roků přednesl předseda s. Klimeš. Dále bylo provedeno vyhodnocení a předání odměn pro zasloužilé a aktivní současné členy. OV SPO uděluje medaile za věrnost: s. Klimeš František, Skácel František, Musil Josef, Buš Josef, Pokorný Ladislav a Hudec Jaroslav. Čestné uznání OV: s. Dýr Miroslav, Gazda Josef, Kučera Vladimír, Písařík Rudolf a Pokorný František ml. Diplom ZO obdrželi: s. Brázda František, Horáček Josef st. Krahulec František, Pokorný František st., Hudec Arnošt, Buš Josef, Skácel František, Falta Jaroslav, Madarász Jan, Koupý Luboš, Dvořáček Antonín, Perout František, Dýr Miroslav, Horálek František a družstvo žáků. Po skončení slavnostní schůze přítomní zůstávají v družné zábavě a při dobrém občerstvení do časných ranních hodin. 21. 6. oslavy pokračovaly taneční zábavou, která se uskutečnila v areálu chovatelů. Zábavu navštívilo 700 občanů převážně z řad mládeže. V neděli 22. června oslavy vrcholí. Ve 13 hodin vyšel od požární zbrojnice průvod, který se skládal s požárních jednotek okolních organizací ve stejnokrojích a 11 požárních vozidel všech typů. Průvod prošel městem, u pomníku padlých byl k uctění památky padlých spoluobčanů ve světových válkách položen věnec a dále se pokračovalo na sportovní stadion. Tam následovala ukázka požární techniky, jak se tato vyvíjela. Požárníci s Jabloňan předvedli ruční stříkačku taženou koňmi. Dále za zvuku polnice přijelo dvouspřeží s parní stříkačkou z Bořitova obsluhovanou družstvem velmi čilých požárních veteránů. Následující ukázka byla požární zásah našeho žákovského družstva. Pak přišla ke slovu nejmodernější technika reprezentovaná automobilními stříkačkami AS-16 a AS-24 včetně výsuvného žebříku s vodním dělem, předvedena soudruhy zásahové jednotky z Blanska. Celá tato ukázka vývoje požární techniky byla pro velké množství občanů, kteří doprovodili průvod až na sportovní stadion velmi názorně komentována velitelem Blanenských požárníků soudruhem Šulou. Tím byla představena naše činnost pro širokou veřejnost. Oslavy založení našeho sboru byly zakončeny v areálu chovatelů koncertem dechové hudby MKZ.

21 ledna 1976 se účastnilo 13 našich členů bezplatného odběru krve. Dne 27 listopadu se konala 78. výroční členská schůze za účasti 31 členů. Za OV SPO se dostavil s. Stloukal Jaroslav, Mest.NV Mokrý Arnošt, N F s. Michálek František, ČČK MUDr. Okáč Zdeněk a zástupci sborů Rájeckého okrsku. Zástupce okr. Výboru předal medaile Za věrnost členům: s. ing. Sáňka Pavel, Písařík Rudolf a Hruška František ml. Diplom OV obdržel Perout František. Sbor má v současné době 50 členů a 11žáků. Při sběru železného šrotu a při preventivních prohlídkách odpracovali členové 375 hodin. Po schůzi byla taneční zábava pro všechny naše členy a jejich manželky.

Dne 17. února 1977 se konal tradiční ples v sokolovně. Byla provedena oprava požárnického vozidla v Letovicích, výměna celého motoru u AS 16. 8. 10. se účastnilo 15 našich členů odběru krve. V tomto roce se ze zdravotních důvodů vzdávají funkcí předseda Klimeš František, Skácel František a Musil Josef. Těmto zasloužilým funkcionářům byly předány věcné dary.

Byly provedeny volby nového výboru: s. Pokorný Ladislav předseda, ing. Sáňka Pavel místopředseda, Dýr Miroslav velitel. 18-20. května sbor uspořádal zájezd do NDR. Tento zájezd byl hodnocen velice kladně. 7 října se uskutečnil další zájezd do Gottvaldova. 3 listopadu bylo našemu sboru předáno nové moderní auto Avie-30. Současně s předáním Avie došlo k odebrání starého auta Praga RN-16 a dvojkolového přívěsu PS-12. Dne 9. prosince 1978 se uskutečnila výroční členská schůze za přítomnosti hostů: s. Maňoušek OV SPO, Klein Miroslav Měst. O. KSČ, Mokrý Arnošt Měst. NV, Dobeš Alois Měst. Výbor NF, MUDr. Okáč Zdeněk ČSČK, a Pelikán Antonín, okrskový velitel. Předseda s. Pokorný přednesl zprávu o činnosti sboru. Dále následovala diskuse a byly předány knižní odměny nejlepším členům: Odehnal, Kučera, Vlach, Hruška, Zachoval, Pokorný, Musil, Mokrý a Písařík. Při hodnocení, které provedl zástupce OV, pochválil náš sbor, který patří mezi nejlepší v rámci okresu.

9. ledna 1980 se členové naší ZO účastnili bezplatného odběru krve v Boskovické nemocnici v počtu 28 členů. 11 ledna jsme uspořádali tradiční hasičský ples v Rájecké sokolovně.

Ke konci roku 1981 se vzdal funkce velitele sboru s. Dýr Miroslav. Novým velitelem byl zvolen Vaněk Miloš. O rok později skončil ve funkci předsedy Pokorný Ladislav, kterého nahradil s. Hepp Josef.

V roce 1984 byly provedeny větší stavební úpravy v požární zbrojnici. Bylo zrušeno schodiště na půdu, zbudován splachovací záchod. Dále byla provedena výměna oken v zasedací místnosti. Byl zbudován nový chodník v zahradě u požární zbrojnice.

V roce 1986 byl do požární zbrojnice zaveden plyn, bylo uvedeno do provozu plynové topení. Na výroční členské schůzi dochází ve funkci předsedy ke změně, s. Hepp odstupuje a novým předsedou je zvolen s. Písařík Rudolf.

V roce 1987 se podařilo v našem sboru založit družstvo dorostu v počtu 10 členů. Toto družstvo je velice aktivní, zúčastňuje se všech závodů, které se pořádají v okolních sborech. Také dorostenci pomáhají při různých brigádách. Pro toto družstvo se nechaly ušít pracovní stejnokroje v JZD Lysice. 5. prosince 1987 se uskutečnila 89. výroční členská schůze. Hlavní zprávu přednesl předseda Písařík, po politickém úvodě zhodnotil činnost celého sboru za uplynulé období. Začíná se nám opět dařit práce s mládeží zásluhou nových vedoucích a to Hudec Miloš ml. a Perout František.

V roce 1988 se pokračovalo v opravě požární zbrojnice, byla provedena výměna oken v garáži, položena dlažba v předsíni a pořízen plynový sporák a pořízen průtokový ohřívač vody. Na konferenci okrskového Výboru Rájec, který se skládá se ZO Bořitov, Rájec, Jestřebí, Ráječko, Karolín, Holešín a Doubravice byli do funkcí tohoto orgánu zvoleni zástupci našeho sboru: s. Písařík předseda, Buš Petr preventivní referent, velitelem zůstává Pelikán Antonín s Bořitova.

V roce 1989 pokračovala rekonstrukce požární zbrojnice. Byla provedena celková výměna obou vrat za větší, aby do požární zbrojnice vjela moderní požární technika. Dále byla okopána vnitřní omítka v garáži, do výšky 1,5 metru bylo provedeno obložení obklady celé garáže a provedeny nové omítky. Při této akci byli velice aktivní naši dorostenci. Na konci roku 1989 náš sbor společně s divadelním kroužkem uspořádal silvestrovskou zábavu v sokolovně. Na této taneční veselici členové divadelního kroužku provedli estrádní vystoupení. K tanci i poslechu hrála kapela ABC Boskovice.