Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017

Spolek SDH Rájec pořídil nové vybavení pro přípravu mladých hasičů

Díky získané dotaci z Jihomoravského kraje a podpoře činnosti Sboru dobrovolných hasičů Rájec ze strany Města Rájec – Jestřebí se spolku v letošním roce podařilo zrealizovat projekt „Rozšíření materiálně technické základny mladých hasičů SDH Rájec“. Z prostředků projektu bylo pořízeno materiálně technické vybavení pro přípravu mladých hasičů, zejména nové savice, hadice, rozdělovače, ochranné přilby a další vybavení pro požární sporty. Cílem projektu bylo zlepšit bezpečnost při přípravě a soutěžích mladých hasičů v požárních sportech a zkvalitnit materiálně technické podmínky pro tuto zájmovou činnost. Projekt v hodnotě 104 tisíc Kč podpořil finančně Jihomoravský kraj částkou 53.300,- Kč z Dotačního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.

Snahou spolku Sboru dobrovolných hasičů v obci je udržet dlouholetou tradici hasičstva, podporovat její kulturní a společenské dění a spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života, zdraví a majetku občanů před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech i spolupodílet se na dalších společenských aktivitách v obci.  V oblasti činnosti s dětmi a mládeží uspokojovat zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti v kolektivu mladých hasičů, organizováním soutěží v požárních sportech, letních táborů a preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany.