Tísňové volání

Tísňovým voláním rozumíme volbu čísel, která jsou centrálně stanovena pro nahlášení událostí ohrožující naše zdraví, život, majetek nebo naši bezpečnost či veřejný pořádek. Přístup k těmto telefonním číslům je nepřetržitý a zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů. Každý poskytovatel veřejné telefonní služby je tedy povinen svým uživatelům bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání.

Každý stát používá svá vlastní tísňová čísla, která cizinec mnohdy nezná a při zavolání může mít jazykové problémy. Z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými službami bylo v rámci Evropské unie ve všech členských státech povinně zavedeno jednotné evropské číslo tísňového volání. Pro přístup k tomuto tísňovému volání bylo stanoveno telefonní číslo 112. Jakýkoli člověk, který se na území Evropské unie a některých dalších států ocitne v nouzové situaci a potřebuje urgentní pomoc záchranných či bezpečnostních složek (hasiči, policie, zdravotníci), má možnost toto číslo využít.

Volání za jiným účelem než je ochrana zdraví, života, majetku nebo naši bezpečnosti či veřejného pořádku je označováno jako zlomyslné volání. Uskutečňování zlomyslných volání je přestupkem, za který může Český telekomunikační úřad uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, v extrémních případech může být takové jednání klasifikováno jako trestný čin poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení.

ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

V České republice je pro tísňové volání (pro nahlášení událostí ohrožující vaše zdraví, život, majetek nebo vaši bezpečnost či veřejný pořádek) vyhrazeno několik čísel:

  • 150    Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155    Zdravotnická záchranná služba
  • 158    Policie ČR
  • 156    Městská (obecní) policie
  • 112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

Po celé České republice funguje i jednotné číslo 1210 na Horskou službu. Na rozdíl od linky 112 a ostatních výše uvedených čísel není volání bezplatné. Služba je zřízena v mobilních a pevných sítích všech českých operátorů jako přístup na tísňové linky. V českých horách je vhodnější volat číslo s mezinárodní předvolbou, tedy +420 1210, protože část horských oblastí už pokrývají operátoři z ciziny.

KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT

V každém případě jde o čas. Aby byla daná událost vyřízena co nejrychleji, doporučujeme volat na složku, která má k této situaci nejblíže. V opačném případě dochází ke zbytečné časové prodlevě.


TIP: V případě, že potřebujete zásah zdravotnické záchranné služby, je lepší volat přímo linku 155 namísto linky 112, kterou v ČR provozují hasiči. Obsluha linky 155 jsou odborníci na záchranu přináhle vzniklém ohrožení života nebo závažném zhoršení zdravotního stavu. Pokud tedy hovor na lince 112 vyhodnotí s tím, že je nutný zásah záchranné služby, přepojí volajícího stejně na linku 155.


150 Hasiči – číslo slouží k oznámení požáru, výbuchu, živelní pohromy, úniku nebezpečných látek, technických havárií, potřeby vyproštění osob atd. Toto číslo je odbavováno na krajských operačních a informačních střediscích Hasičských záchranných sborů krajů společně s tísňovým číslem 112.

155 Zdravotnická záchranná služba – toto číslo je třeba volat, dojde-li k náhlé poruše zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotními následky (např. neobvyklé tlaky či bolest na prsou, potíže s dechem, porucha vědomí, bezvědomí, křeče, otrava léky, chemikáliemi atd.). Proškolená obsluha (zdravotníci) radí po telefonu, jak poskytnout první pomoc ještě před příjezdem sanitního vozu a v případě potřeby vedou telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci.

158 Policie ČR – na číslo volejte tehdy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, krádeži, násilí, nálezu mrtvé osoby, nálezu podezřelého předmětu (např. opuštěné zavazadlo, nevybuchlá munice). Toto číslo rovněž vytočte v případě závažné dopravní nehody, kterou je třeba prošetřit.

156 Městská policie (pokud je v městě zřízena) – přivolaná městská policie řeší vandalismus, drobnou kriminalitu, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu atd.

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – toto číslo volejte vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek.


Zdroj: http://krizport.firebrno.cz/navody/tisnove-volani#cisla