Předcházení požárům – Rizika požáru v domácnosti

Jaké činnosti zvyšují ve vaší domácnosti riziko vzniku požáru, co se stane, když budete hasit vznícený olej vodou, jak správně používat zábavní pyrotechniku a jak často je potřeba nechat si vyčistit a zkontrolovat spalinovou cestu? Na tyto otázky naleznete odpovědi v této kapitole.

Každý je povinen podle zákona o požární ochraně počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejm. při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

V domácnostech dochází velmi často k požáru v důsledku lidské nedbalosti, porušováním požárně bezpečnostních předpisů a nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm.

VAŘENÍ

K tragickým koncům vede často lidská neopatrnost při vaření v podobě zapomenutého jídla na sporáku nebo hašení vzníceného oleje na pánvičce vodou.

Zásady bezpečného vaření

 • při vaření nikdy nenechávejte zapnutý sporák bez dozoru,
 • neskladujte a nesušte v bezprostřední blízkosti sporáku utěrky, chňapky a další hořlavé materiály,
 • nevařte ve volném oděvu – široké rukávy mohou snadno vzplanout.

Vznícený olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může dojítkpopálení nebo opaření nezkušeného „hasiče“ a ke vzniku požáru. Co se stane, nalijete-li do vzníceného oleje vodu, můžete vidět na obrázku vlevo. Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, vypněte sporák, zakryjte pánev pokličkou a překryjte ještě navlhčenou utěrkou. S horkou pánví nemanipulujte. Jak správně uhasit hořící olej, můžete vidět na obrázku vpravo.

SVÍČKY A AROMALAMPY

Svíčky si v posledních letech našly své pevné místo v našich domech či bytech. Jejich obliba neustále stoupá, ale jen málokdo si uvědomuje, jak veliké nebezpečí v sobě skrývají. Např. ještě ve vzdálenosti 8-10 cm od hořící svíčky dosahuje teplota plamene 200°C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů.

Zásady bezpečného používání svíček a aromalamp

 • svíčky umisťujte na stabilní nehořlavé podložky, které brání přímému kontaktu svíčky s podkladem (např. chvojím v adventním věnci, ubrusem apod.),
 • svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, v žádném případě je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti textilií, nenechávejte je na poličce ani na skříni,
 • zapálené svíčky a aromalampy nenechávejte během jejich hoření bez dozoru,
 • svíčky zhasněte vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.

Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se svíčkou. Zamezte jim v přístupu k zápalkám a zapalovačům!

Kouření

Kromě faktu, že kouření je příčinou mnoha onemocnění (např. rakovina plic a infarkt myokardu), je také významnou příčinou množství požárů. Odhaduje se, že ročně na světě zahyne při požárech od hořící cigarety asi 100 000 lidí. Hlavními příčinami vzniku požárů v souvislosti s kouřením cigaret v domácnosti jsou odhození nedopalku do odpadkového koše a kouření v posteli nebo v křesle s následným usnutím. Takové počínání pak často končí tragicky.

Zásady při kouření

 • nekuřte v blízkosti hořlavých materiálů,
 • nikdy neodhazujte hořící nedopalky do odpadkového koše,
 • neodkládejte hořící cigarety na hořlavé materiály,
 • nekuřte v situaci, kdy vám hrozí usnutí.

TIP: Zvažte úplné ukončení kouření, získáte tím průměrně 8 až 16 let života navíc, ušetříte peníze v řádu tisíců korun ročně a snížíte riziko vzniku požáru.

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE, ELEKTROROZVODY

Závada elektrorozvodů, přetěžování elektrických zásuvek, závada elektrických spotřebičů nebo nesprávná manipulace s nimi, je jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru v domácnosti. Požár může způsobit jakýkoliv elektrický spotřebič, který je v domácnosti (lednička, pračka, rychlovarná konvice, televize, rádio, počítač, vysavač, žehlička, kulma, lampa apod.).

Zásady bezpečného používání elektrických přístrojů

 • elektrické spotřebiče kupujte výhradně u specializovaných prodejců a vyhněte se zboží pochybného původu bez záručního listu a označení „CE“,
 • před prvním použitím elektrického přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze, při následném užívání přístroje vždy postupujte přesně podle tohoto návodu,
 • spotřebiče používejte pouze k těm účelům, pro které jsou určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu,
 • spotřebiče nenechávejte při provozu bez dohledu (to platí zvláště pro ty, které je nutné po ukončení provozu vypnout),
 • dbejte na to, aby elektrické spotřebiče nepřišly do styku s vlhkostí a vodou, zejm. v místech napojení do sítě,
 • pravidelně čistěte povrch i vnitřek přístrojů od prachu a dalších nečistot,
 • při užívání přístroje průběžně kontrolujte jeho stav (např. jestli není prodřený elektrický kabel, nepřepalují se součástky apod.); pokud by se vám něco nezdálo v pořádku, neprodleně nechte přístroj zkontrolovat odborným servisem,
 • zajistěte pravidelné kontroly a revize přístrojů, u kterých to vyžaduje návod k obsluze,
 • při bouřce a dlouhodobé nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče vytažením přívodní šňůry ze zásuvky; přístroje s režimem vypínání „stand-by“ (svítící dioda) doporučujeme vždy vypínat i tlačítkovým vypínačem na přístroji (hrozí možný zkrat a požár),
 • mimořádné i běžné opravy a údržbu elektroinstalace a spotřebičů svěřte jen odborné firmě; doporučujeme nechat si zkontrolovat elektrorozvody alespoň v rozmezí 3-5 let,
 • nepřetěžujte elektrické zásuvky (několik zapojených přístrojů přes rozdvojku může přetížit zásuvku a způsobit zkrat nebo i požár),
 • zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace před lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí (dětmi, mentálně postiženými apod.), například zaslepením zásuvek či uzamčením vypínačů.

Zdroj: http://krizport.firebrno.cz/navody/predchazeni-pozarum