Nadační příspěvek od Nadace AGROFERT v roce 2019

Závěrečná zpráva o využití poskytnutého nadačního příspěvku
Nadace AGROFERT

Výše daru v Kč: 50.000,- Kč

Celé číslo darovací smlouvy: 164/2018

Vývoj projektu:
Cílem projektu bylo zajistit další rozvoj činnosti Sboru dobrovolných hasičů Rájec zkvalitněním materiálně technického vybavení formou pořízení techniky – přívěsného vozíku v hodnotě 118 tis. Kč. Projekt byl realizován v měsících leden až březen 2019.

Přínos poskytnutého příspěvku Nadace AGROFERT:
Přínos projektu pro spolek, obec, kraj i celou společnost vidíme ve zkvalitnění podmínek pro práci hasičů při mimořádných událostech, odborné přípravě a práci s mládeží v hasičské oblasti. Mladí hasiči se v pozdějších letech stávají plnohodnotnými členy zásahových jednotek, kteří pomoc občanům v oblasti vykonávají dobrovolně, ve svém volném čase bez nároku na odměnu a svojí činností spolupůsobí při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek občanů.

Vize projektu do budoucna:
Díky zkvalitnění podmínek technického vybavení budeme schopni i v budoucnu zajišťovat kvalitní dobrovolnickou činnost Sboru dobrovolných hasičů Rájec a přípravu mladé generace v tomto oboru.

Způsob prezentace podpory Nadace AGROFERT:
Logo Nadace Agrofert je umístěno na pořízeném skříňovém přívěsu.