Sbor v letech 1945 – 1968

Konečně klid a sbor uvažuje o první poválečné valné hromadě. Tato se konala 17. února 1946 v hostinci u Jedličků. V pořadí již 49. Sbor čítá k tomuto dni 35 činných členů a dvě samaritánky. Bylo zvoleno nové vedení sboru. Pokorný František starosta, Ševčík František pokladník, Vais Antonín jednatel, Veselý Robert vzdělavatel. Skoták František velitel, Hudec Josef 1 podvelitel, Gazda Josef 2 podvelitel. Oslava 50-ti letého trvání sboru, která se konala 8. září za účasti 108 hasičů z širokého okolí. Průvod zúčastněných sborů šel od hasičky na náměstí, vztyčením státní vlajky a položením věnce k pomníku padlým. Následoval slavnostní projev okresního starosty br. Kovaříka. Proběhly ukázky cvičení, hašení s plácačkami a kbelíky, hašení s ručním stříkadlem, zásah s autostříkačkou a hašení s dvoukolovou stříkačkou. Večer byla taneční zábava v sokolovně s kapelou pana Buše z Rájce.

Dne 11 května 1947 se účastnil sbor slavnostního položení základního kamene obecního domu a hasičky v Karolíně. Smutný byl štědrý večer u pana Svobody na Těchově. V časných ranních hodinách vypukl v jeho usedlosti požár. Ani dobytek se nepodařilo všechen zachránit. Po úporném boji se podařilo uchránit obytné stavení. Náš sbor se účastnil záchranných prací s oběma stroji.

V roce 1948 byla vzpomínková oslava 98 narozenin presidenta, osvoboditele T. G. Masaryka. Členové se účastnili této velké oslavy v předvečer jeho narozenin v sokolovně. Pořádající složkou je osvětová beseda. Ustavuje se obecní výbor požární jednoty. Je to důsledek pohnutých politických událostí z února 1948. V únoru zakoupil sbor za přispění Místního národního výboru osobní vůz Praga 6 sedadlový pro hasičské použití za 90 000 Kč. Vzadu na autě byl zhotoven závěs na připojení dvojkolové stříkačky, aby tato byla též v pohotovosti připravená bránit spoluobčany proti červenému kohoutu. Hasičský den se konal po celé republice dne 17. října. Na ten den se sešel náš sbor u hasičského skladiště a v průvodu odešel do hostince pana Dýra. Bratr velitel přivítal přítomné a přečetl projev k tomuto dni. V závěru vystoupil pan profesor Nechuta s poděkováním za všechnu práci, kterou sbor neustále za všechna léta konal. Ať již to byla pomoc při ohni, povodni nebo epidemii. Jménem všeho občanstva provolává dík za všechnu naši činnost a další naši práci přeje mnoho zdaru.

Za hasičským skladištěm byla v letních měsících postavena dřevěná bouda, která slouží jako sklad nepotřebného materiálu a část jako sklad otopu na zimu. Dne 14. června byl zvolen po odstoupení Dr. Beneše presidentem Klement Gottvald. 3 září tohoto roku, bývalý president Edvard Beneš ve věku 64 let zemřel. Dne 26-28. října bylo provedeno omítnutí hasičky. Práci prováděli 4 zedníci a 2 přisluhovači. V neděli dopoledne dne 20 listopadu 1949 vznikl požár z nezjištěných příčin v šamotce v Rájci, na kruhovce. Konstrukce vyschlá teplem pecí hořela velmi rychle. Sbor se účastnil s oběma stroji a 25 hasičů s Rájce pomáhalo zdolati tento živel. Oba naše stroje spotřebovali 80 litrů benzinu a 6 litrů oleje. Celkem bratři našeho sboru odpracovali 409 hodin. Hašení požáru se účastnilo 27 okolních sborů i s města Brna, které odpracovali 1083 hodin a spotřebovali 985 l. benzínu a 85 l. oleje.

Náš sbor má 1. 1. 1950 jednoho člena čestného, 4 členy správního výboru, jednu samaritánku a 38 členů činných. Přispívajících členů je 115 osob.

Na valné hromadě konané dne 30 dubna 1951 v hostinci pana Dýra byli zvoleni noví funkcionáři. Předseda Skoták František, výcvikový referent Buš Josef. Bratr Pokorný František je jmenován čestným starostou sboru.

Zpráva s 54 valné hromady konané dne 18. dubna 1952 u Jedličků. Přítomní jsou 22 členů sboru, jeden člen správního výboru. Za MNV soudruh Musil Miroslav, za MAV Vladík Antonín, za KSČ Souček Jindřich a Skalník. Dále byl přítomen velitel CO br. Vitoula. Soudruh Vladík děkuje všem za jejich obětavou práci, hlavně starším členům za jejich dlouholetou a vytrvalou práci pro sbor.

55 řádná valná hromada byla svolána na den 20. února 1953 v hostinci u Jedličků. Přítomno bylo 27 členů místní hasičské jednoty, 3 členové správního výboru, zástupce MNV soudruh Musil Miroslav, Vladík Antonín, Hlaváček Jaromír za KSČ, a soudruh Horák za tělovýchovnou jednotu sokol. V tomto roce bylo pořízeno 10 pracovních a 9 vycházkových obleků. Bratr Maňoušek Jaroslav, velitel uvádí ve své zprávě, že bylo v minulém roce celkem 16 cvičení, jeden poplach, výjezdy k požárům 7.

Další výroční schůze byla svolána oběžníkem na den 19. prosince 1953 a byli přizváni zástupci masových složek. Přítomno 23 členů, za M A V N V soudruh Letfus Josef, za MNV tajemník Písařík Rudolf, a za KSČ soudruh Zouhar. V Rájci byl jeden požár a to stohy slámy u Sládkových rybníků. Byly provedeny nové volby, předseda byl zvolen pan Musil Josef.

V roce 1955 vyšel nový zákon o hasičstvu. Sbor dobrovolných hasičů se teď jmenuje Československý svaz požární ochrany, sbor je základní organizace, a hasiči se nazývají nově požárníci. V tomto roce dostává do výzbroje sbor nové moderní požárnické vozidlo značky Praga-RN.

Zpráva s 58 řádné valné hromady konané dne 18. prosince 1955 v hostinci u Fialů. Byly provedeny volby, pan Musil Josef zůstává ve funkci předsedy, velitelem sboru byl zvolen pan Buš Josef. Zástupce OV ČSPO soudruh Kašuta ve svém vystoupení vyzdvihuje význam preventivní ochrany a školení členů v zimních měsících v civilní obraně. Uvádí zarážející čísla a hodnotu škod způsobeny požáry. V kraji bylo 492 požárů a výše škody 4 850 434 Kč. V našem okrese bylo loni 19 požárů se škodou 1 900 000 Kč. Dále vybízí jak členy sboru ale i občany k ostražitosti před požáry. V tomto roce je také založeno družstvo žen, které se skládá se svobodných děvčat.

Zápis z 60 valné hromady konané dne 9. listopadu 1958 v zasedací síni MNV v Rájci. Br. Buš podává zprávu, která je obsáhlá. Vyzdvihuje v ní, že požáry nás ročně ochuzují o značné částky peněz. Je zapotřebí soustavně zlepšovat organizaci a úkoly sboru. K tomuto dni má naše jednota 57 mužů a 7 žen. Požárních zásahů se sbor účastnil dvakrát a plně se osvědčil. Br. Vašíček, zástupce OV upozorňuje, že máme málo činných členů. Člen VB s. Koutný František provedl ve střední škole přednášku, která pojednává o požárech způsobené dětmi. Volba nového výboru: Klimeš František předseda, Buš Josef velitel, Vymazal Jaroslav místopředseda, Macháček Karel kulturní referent, Trnčák Vladimír preventář, Čupr Petr jednatel, Martinek František organizační referent, Skácel František hospodář, Skácel Stanislav pokladník.

8. března 1959 byla provedena brigáda na žádost MNV, skácet dva staré stromy, které ohrožují dopravu i chodce. 2. července bylo utvořeno družstvo žáků, vedoucí Hudec Jaroslav, zástupci Čupr Petr a Písařík Rudolf. V tomto roce došlo ke změně velitele sboru, byl zvolen Vymazal Jaroslav.

Dne 30 března 1960 došel na radu MNV přípis s okresní inspekce, předat osobní auto do jiné hasičské jednoty. Všichni členové sboru odhlasovali záporné stanovisko a dopis odeslali radě zpět. Při žních odpracovali členové sboru na pomoc JZD 80 brigádnických hodin. Škody vzniklé požáry našemu národnímu hospodářství v roce 1959, bylo 5 251 požárů, škoda 6 400 025 Kč. Letos bylo 2 842 požárů, škoda 6 858 000 Kč.

V tomto roce opět došlo ke změně velitele, byl zvolen Jaroslav Maňoušek. 7 února byli na týdenním školení do Poličan posláni Skácel Stanislav strojník, a Hudec Jaroslav vedoucí mladých požárníků. Dne 11. února vypukl u Františka Němce požár. Shořela celá stodola se vším zařízením, chlévy byly uchráněny včasným zásahem místního sboru. 18 března vyjel sbor k požáru do Černé Hory. Zásah byl velice těžký, voda se musela táhnout přes zámecký kopec. Hořela v pivovaře sladovna. 6. srpna uhasili žáci, kteří prováděli hlídky kolem železniční tratě, panáky žita, které začaly hořet od jiskry lokomotivy. 27. srpna vyjelo požární auto hasit slámu na Zástaví. 31. srpna hořel vagon uhlí na nádraží. Koncem března odešli na jeden rok na uhelnou brigádu členové sboru Pokorný Ladislav a Mencler Miloš. Dopisem z MNV bylo našemu sboru přiděleno pole u rybníka pro výcvik. 2 července byl uspořádán zájezd do požární zbrojnice v Brně. 27. listopadu 1961 zahájil předseda soudruh Klimeš František 63. výroční členskou schůzi, přivítal přítomné za OV soudruh Miller, za krajský výbor soudruh Tronečka, místní bezpečnost Vaněk Gustav, okrskový velitel s. Ostrý Josef a soubor pionýrů. Pionýři svým kulturním programem pozdravili jednání naší schůze. Kapitán Tronečka ve svém projevu uvádí, že v říjnu v Jihomoravském kraji zahynuly 4 osoby při požárech, a škody způsobily za 1 800 000. Družstvo žáků se účastnilo soutěže v Černé Hoře a umístilo se na 3 místě z 12 družstev.

Dne 12. února 1962 velitel sboru podává zprávu s okresní konference, že v roce 1961 škody vzniklé požáry v republice činí 120 milionů Kč a při požárech zahynulo 112 osob. Smutná zpráva pro náš sbor. Dne 24. září 1962 tragicky zahynul při výkonu vojenské služby náš mladý člen Čupr Petr.

V roce 1963 sbor zasahoval u dvou požárů a to při výbuchu kotle v šamotce v Rájci a požár bagru na silnici u Lenčova. V místním JZD bylo založeno družstvo požárníků v počtu 10 členů.

Na začátku roku 1964 se Jaroslav Maňoušek vzdává funkce velitele. Novým velitelem byl zvolen Jaroslav Hudec a zástupcem Pokorný Ladislav. 8 září se konalo cvičení civilní ochrany v zámeckém parku. Členská základna čítá 53 členů. Při různých brigádách, žních, údržbě zbrojnice odpracovali členové 960 hodin.

Výroční členská schůze se konala 20. prosince. Byly provedeny volby nového výboru. Došlo ke změně na postu velitele. Byl zvolen Pokorný Ladislav.

Zpráva jednatele za rok 1965:byli získáni dva noví členové, pořádáno 12 členských schůzí, jedna výroční a tři výborové. 9 ledna se konal tradiční hasičský ples v sokolovně. Dále se sebralo 21 tun železného šrotu a 11 členů se stalo dobrovolnými dárci krve. Na všech akcích odpracovali členové 1269 hodin. Zástupce okresního výboru soudruh Šula předal čestné uznání OV našemu předsedovi soudruh Klimeši za jeho obětavou práci. V okresní soutěži okrsků se Rájecký okrsek umístil na prvním místě a získal putovní vlajku.

Dne 3. července 1966 v neděli vyjel sbor k požáru dílny na skládce dřeva státních lesů v Rájci. Zásahu se zúčastnilo 14 členů. 26-28 srpna uspořádal sbor zájezd pro členy do severních Čech na tři dny jako odměnu za dosavadní práci.

Na výroční členské schůzi byly uděleny čestná uznání OV těmto členům: Musil Josef, Hudec Jaroslav, Skoták František, Skácel František, Veselý Josef.

Čestné uznání od sboru obdrželi: Buš Josef, Horálek František, Hruška František ml., Trnčák Vladimír, Skácel Stanislav

Ve dnech 6-9. července se konal zájezd do Vysokých Tater. V srpnu zakoupil sbor starší dvojkolovou stříkačku od lihovaru v Rájci za 2 500 Kč z vlastních prostředků. V současné době se provádí generální oprava. Čestné uznání sboru v tomto roce získali:

Kuda Jiří, Musil Vít, Bárta František, Stupka Josef a Dvořáček Antonín.

V roce 1968 bylo rozhodnuto rozebrat a dát do šrotu osobní auto, které bylo nepojízdné. V tomto roce má sbor 65 členů a 15 žáků. Členem OV soudruhem Kakáčem byla předána zlatá medaile Pokornému Ladislavovi jako odměna za dlouholetou obětavou práci.